قیمت و زمان عرضه آیفون x

نمایندگی آیفون، قیمت و زمان عرضه آیفون x