تغییر Voice & Data یکی از راهکارهای رفع مشکل پریدن آنتن گوشی